مبسوط
دستیار رسانه‌ای مبسوط باشید

رسانه امروز مهم‌ترین ابزار برای بیان اندیشه‌ها است؛ امروز جهان استکبار، طاغوت و در یک کلام نظام سلطه به تبعیت از ابلیس از رسانه برای زینت بخشیدن به افکار شوم خود بهره می‌برند.
مبسوط معتقد است، آنچه که نظام سلطه در هژمونی  رسانه‌ای خود از آن غافل  مانده؛ قدرت لایزال خداوند متعال است که اگر…